Werknemersvraag: Is mijn werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving, denk daarbij aan goede voorzorgsmaatregelen i.v.m. Covid-19?

Vraag van de week

Tot nu toe heb ik werkgeversvragen beantwoord in de vraag van de week. Naar aanleiding van één van deze vragen kreeg ik een vraag van een werknemer. Ik heb besloten om, vanaf heden, in iedere vraag van de week duidelijk te maken of het een vraag is van een werkgever of van een werknemer. Hieronder de eerste vraag van een werknemer.

Werknemersvraag: Is mijn werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving, denk daarbij aan goede voorzorgsmaatregelen i.v.m. Covid-19?

Zorgplicht

Werkgevers hebben een wettelijke zorgplicht om werknemers een veilige en gezonde (werk)omgeving te bieden. Deze zorgplicht is sinds december 2020, m.b.t. Covid-19, aangescherpt in het Arbeidsomstandighedenbesluit. In dit besluit is een tijdelijk artikel 3.2a opgenomen.  Een van de maatregelen is het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Dit is niet voor alle beroepen mogelijk. Het tijdelijke artikel 3.2 a geeft aan dat de werkgever moet zorgen voor de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen op de werkplek. Hiertoe behoren in ieder geval:

  1. Het zorgen voor voldoende hygiënische voorzieningen;
  2. Het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers over de bestrijding van SARS-CoV-2;
  3. Het houden van adequaat toezicht op de naleving van de maatregelen en voorzieningen.

Aansprakelijkheid werkgever

Werkgevers zijn primair verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in de onderneming. Als een werknemer een ongeval krijgt of schade oploopt, kan dat onder de aansprakelijkheid van de werkgever vallen. In de Arbowet en in het Arbobesluit wordt aangegeven voor welke feiten de Inspectie SZW een boete kan opleggen denk daarbij aan:

  • Geen Risico-inventarisatie en -evaluatie hebben of een niet volledige;
  • Onvoldoende voorlichting geven;
  • Niet organisatie van de preventietaken.

Naast de boete kan een werkgever ook aansprakelijk gesteld worden voor de schade die een werknemer heeft opgelopen. Ook in het Burgerlijk Wetboek is de zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer opgenomen.

Het antwoord

Het antwoord op de vraag is  JA, een werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Wat dat betekent, verschilt per werkplek. Met betrekking tot Covid-19 is een tijdelijk artikel opgenomen in  het Arbobesluit. Hierin staat dat de werkgever moet zorgen voor voldoende (hygiënische) voorzieningen, goede voorlichting en naleving van de maatregelen en voorzieningen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp