Nieuwsflits mei 2021

In deze nieuwsflits: • Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen • Einde onbelaste reiskostenvergoeding per 1 juli 2021 • Werknemer in 2022 recht op een opleidingsbudget STAP • Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli • Wijziging startdatum vaste arbeidsomvang per 1 juli 2021 • Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 • Per 1 januari 2022 loondoorbetaling ziek AOW-er naar zes weken

Wetsvoorstel betaald ouderschap aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 20 april 2021 het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Dit wetsvoorstel treedt op 2 augustus 2022 in werking. Wat gaat er veranderen? Als de ouder ouderschapsverlof opneemt, in het eerste levensjaar van het kind, dan ontvangt de ouder een UWV uitkering van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon). Het totale ouderschapsverlof blijft 26 weken. De andere 17 weken kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Dat verlof is onbetaald, behalve als er in cao of bedrijfsregeling andere afspraken zijn gemaakt. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer.

Einde onbelaste reiskostenvergoeding per 1 juli 2021

Werknemers mogen na 1 juli voor thuiswerkdagen geen onbelaste reiskostenvergoeding meer ontvangen. Vanwege corona mogen werknemers die thuiswerken, nu nog, hun onbelaste reiskostenvergoeding ontvangen. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om na 1 juli 2021 de vergoeding door te betalen, alleen wordt dit dan wel belast. Woon-werkverkeer kan nog steeds onbelast vergoed worden als er ook daadwerkelijk sprake is van woon-werkverkeer. Dit houdt in dat alle dagen waarop er daadwerkelijk sprake is van woon-werkverkeer geregistreerd moet worden. De werkgever kan er ook voor kiezen om de vergoeding onder te brengen in de werkkostenregeling. De belaste vergoeding kan toegekend worden aan de vrije ruimte.

Werknemer in 2022 recht op een opleidingsbudget STAP

Vanaf 2022 krijgen werknemers recht op een opleidingsbudget van € 1000,- per jaar. Dit wordt verstrekt via het STAP budget. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie en wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen. Het STAP-budget vervangt daarmee de huidige fiscale scholingsaftrek. De gedachte achter het STAP-budget is dat iedereen, die 18 jaar of ouder is (met een band met de Nederlandse Arbeidsmarkt), in staat wordt gesteld om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De werknemer kan het STAP-budget aanvragen. Het budget bedraagt maximaal € 1000,- per jaar en is afhankelijk van de kosten van de scholingsactiviteit. In eerste instantie geldt dit alleen voor scholingsactiviteiten die opleiden tot een door OCW erkend diploma of certificaat of scholingsactiviteiten die opleiden tot een branche of sector erkend certificaat. Het budget kan straks aangevraagd worden via de STAP-portaal die wordt uitgevoerd door het UWV.

 

 

Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli

Door de afgelopen coronaperiode hebben sommige werknemers minder vakantiedagen opgenomen. Helaas geldt de vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen gewoon. Dit houdt in dat de wettelijke vakantiedagen over 2020, per 1 juli 2021 komen te vervallen. Het is dus raadzaam om werknemers erop te wijzen dat zij, eventueel overgebleven wettelijke vakantiedagen, voor 1 juli a.s. opnemen. Er gelden twee uitzonderingen:

  • De maximale termijn geldt niet voor werknemer die redelijkerwijs niet in stat waren vakantie op te nemen;
  • De werkgever en de werknemer mogen in onderling overleg de vervaltermijn verlengen;

Wijziging startdatum vaste arbeidsomvang per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 vindt er een wijziging plaats in de Wet arbeidsmarkt in balans. Op grond van de WAB ben je als werkgever verplicht om oproepkrachten, die 12 maanden op oproepbasis hebben gewerkt, een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod moet de werkgever binnen één  maand doen. De wet vermeldde niet wanneer de vaste arbeidsomvang moest starten. De wetswijziging per 1 juli maakt dit wel duidelijk. Vanaf 1 juli 2021 geldt dat het aanbod van het vaste aantal uren uiterlijk in gaat op de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken (dus nadat de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd). Dit geldt dus op de eerste dag van de vijftiende maand. 

Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het minimumloon stijgt per 1 juli met 0,96%. De bedragen die gelden per 1 juli zijn terug te vinden op rijksoverheid.nl (link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2021)

Per 1 januari 2022 loondoorbetaling ziek AOW-er naar zes weken

De loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers gaat vanaf 1 januari 2022 van dertien weken naar een termijn van zes weken. Dit zou ingaan per 1 april 2021, maar is vanwege uitvoeringsproblemen uitgesteld naar januari 2022.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp